• ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
    بنا به درخواست شرکت بيمه سامان ، تعدادي از نمايندگان بدو ورود شرکت بيمه سامان ، مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ در آزمون...
  • ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
    ويرايش جديد لوح فشرده" آموزش پايه کاربري" سيستم جامع بيمه بنيان ، با تلاش مستمر کارشناسان کارانگر در راستاي پيشبرد اهداف آموزشي شرکت کارانگر و نشر دانش نرم افزار بيمه در سطح عمومي، تهيه و توليد گرديده است.