• ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
    ويرايش جديد لوح فشرده" آموزش پايه کاربري" سيستم جامع بيمه بنيان ، با تلاش مستمر کارشناسان کارانگر در راستاي پيشبرد اهداف آموزشي شرکت کارانگر و نشر دانش نرم افزار بيمه در سطح عمومي، تهيه و توليد گرديده است.
شرکتهای بیمه ای بهره بردار از سیستم جامع