اولين دوره آموزش نرم افزار فناوران ويژه نمايندگان شرکت بيمه سرمد در پي انعقاد قرارداد آموزشي

تاریخ انتشار: 1397/06/27

"شرکت بيمه سرمد در حوزه مديريت فناوري اطلاعات ، مديريت سرمايه انساني و امور شعب و نمايندگان مدت ها در صدد برگزاري آموزش هاي تخصصي نرم افزار فناوران جهت ارتقاء سطح دانش نمايندگان خود بودند که طي مذاکرات متعدد با شرکت کارانگر فناوران خبره از اواخر سال گذشته نهايتا با انعقاد قراردادي همکاري آموزشي خود را آغاز نمودند که در اولين دوره آموزشي با حضور نمايندگان و کارکنان استان هاي البرز، قزوين و زنجان به ميزباني استان قزوين و حضور مدرسان شرکت کارانگر منجمله خانم ها ارسطويي، سوري و آقاي اسدي اين دوره کليد خورد که باتوجه به نيازسنجي هاي قبلي، موضوعات آموزشي اين ادوار حول رشته هاي پايه، مالي، خودرو (ثالث و بدنه) ، حوادث انفرادي و آتش سوزي تنظيم گرديده است. دوره اول اين آموزش ها با رضايتمندي حاضرين در سطح خوبي برگزار گرديد که از نتايج آن مشارکت نمايندگان شرکت بيمه سرمد در کلاس ها و دنبال نمودن مطالب آموزشي شرکا کارانگر از ساير مجاري من جمله کانال تلگرام مي باشد. شايان ذکر است مديريت استان قزوين بيمه سرمد با تدابير مناسب مديريتي و ميهمان نوازي خاص خود، زحمات زيادي را در اين دوره سه روزه متحمل شدند." "تيم آموزشي کارانگر در سفر بعدي خود با هماهنگي مديريت سرمايه انساني شرکت بيمه سرمد، در اولين ماه فصل پاييز به منطقه آذربايجان سفر خواهد کرد. "