توانمندسازي شبکه فروش شرکت بيمه سامان

تاریخ انتشار: 1397/07/28

شرکت بيمه سامان در راستاي گسترش و توانمندسازي شبکه فروش خود با همکاري شرکت کارانگر فناوران خبره به آموزش نرم افزار جامع بيمه گري بنيان ويژه نمايندگان پرداخت. لذا در جهت پيشبرد اين هدف، اولين گروه نمايندگان شرکت بيمه سامان در شهر تهران و در محل کارگاه شرکت کارانگر به يادگيري نرم افزار مذکور بصورت کارگاهي پرداختند و اهتمام مديريت توانمندسازي شبکه فروش منجر به اين موضوع گرديد که در تمام روزهاي برگزاري کلاس هاي آموزشي، نمايندگان آن شرکت با حضور حداکثري و مشارکت در مباحث کلاس ها، اطلاعات خود را روزآمد نموده و به تکنيک هاي سيستم فناوران آگاه گرديدند. در ادامه و در ماه آتي علاوه بر برگزاري دوره هاي بعدي ويژه نمايندگان بيمه سامان، آزمون مهارت سيستمي حاضرين براي گروه اول نيز برگزار خواهد شد.