تعیین سطح و ارائه گواهینامه

سنجش دانش و مهارت آموزش گیرندگان پس از برگزاری دوره های آموزشی و ارزیابی اثربخشی آموزش ارایه شده در انجام بهتر عملیات بیمه ای توسط کاربران، یکی از مهمترین دغدغه های شرکت های بیمه بوده است. شرکت کارانگر فناوران خبره با درک اهمیت این موضوع و در راستای پاسخگویی به این نیاز، اقدام به طراحی و برگزاری آزمون های استاندارد ارزیابی دانش و مهارت های تخصصی کاربران سیستم جامع بیمه بصورت تئوری و عملی (شبیه سازی سیستم جامع بیمه ) نموده است و به پذیرفته شدگان آزمون، تحت لیسانس شرکت فناوران اطلاعات خبره، گواهینامه قابل استعلام و معتبر کاربری ارایه می نماید. بر این اساس شرکت کارانگر فناوران خبره صلاحیت و مهارت کاربران دارنده این گواهینامه ها را تایید نموده و شرکت های بیمه می توانند نسبت به تخصص و توانمندی این افراد در کاربری سیستم جامع بیمه، اطمینان حاصل نموده و در مراحل استخدامی، شناسایی کارشناسان کارآزموده را هموار نماید. دسته بندی گواهینامه ها بشرح ۱۲ گروه مالی، خودرو، آتش سوزی، عمر انفرادی، درمان، عمر و حوادث گروهی، مسوولیت، مهندسی، باربری، اشخاص و کارشناس راهبری سیستم می باشند.